Durant les darreres setmanes d’aquest curs, els alumnes de 3r d’ESO A han realitzat un Projecte de Geometria consistent en dissenyar la sala de descans del nou institut.

Primerament vàrem visitar el solar on es construirà el nou centre, a la cantonada entre Gran Via Asima i C/Gremi Forners. Allà, després d’explicar el plantejament del problema i de repartir la documentació necessària, vàrem fer una primera aproximació al càlcul de la superfície que podria tenir el nou institut.

Els dies posteriors, fent feina en grups, es varen anar realitzant els plànols amb les dimensions previstes per l’IBISEC (Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, empresa encarregada de la construcció del nou centre). Es va tenir en compte el mobiliari necessari i els aparells de climatització adequats per les característiques de la sala (calculant el preu, les frigories necessàries, dades de consum energètic, etc.)

Finalment, dimecres 7 de juny es va donar per acabat el projecte i es varen compartir els plànols realitzats per cada grup. A la presentació dels seus dissenys varen assistir el director de l’IES CTEIB (Rafel Crespí) i el director del Poliesportiu Prínceps d’Espanya (Àngel Blanch). A tots dos els agraïm la seva presència i interès.

A continuació podeu veure els plànols i les explicacions de cadascun dels grups:

Aquí podeu veure el projecte complet (enunciat, continguts curriculars, avaluació, etc.): Projecte-geometria.pdf